Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի հիմնական համակարգային միավորներն են`

- բացահանքը և լցակույտային տնտեսությունը

- հարստացուցիչ ֆաբրիկան

- պոչանքային տնտեսությունը