Աշխատանքային նախագիծը բաղկացած է հետևյալ հատորներից.

Հատոր 1. Ընդհանուր բացատրագիր

Հատոր 2. Գլխավոր հատակագիծ և տրանսպորտ (բացատրագիր և գծագրեր)

Հատոր 3. Տեխնոլոգիական լուծումներ (բացատրագրեր և գծագրեր)

3.1. Բացահանք – հանքաքարի արդյունահանում

3.2. Հարստացուցիչ ֆաբրիկա – հանքաքարի վերամշակում

3.3. Պոչանքային տնտեսություն

Հատոր 4. Ճարտապետաշինարարական լուծումներ (բացատրագիր և գծագրեր)

Հատոր 5. Ինժեներական ցանցեր և համակարգեր (բացատրագիր և գծագրեր)

Հատոր 6. Շինարարության կազմակերպում

Հատոր 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Հատոր 8. Նախահաշվային փաստաթղթեր

Հատոր 9. Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ և ներդրումների շահավետություն:

Ընկերությունն իրականացրել և իրականացնում է հետազոտական աշխատանքներ աշխատանքային նախագծի շարունակական կատարելագործման (առաջին հերթին՝ բնապահպանական անվտանգության բարելավման տեսանկյունից) ուղղությամբ՝ ներգրավելով միջազգային չափանիշներով ոլորտի առաջատար մասնագիտացված կազմակերպությունների: