Ընկերությունն իր սոցիալական պատասխանատվության մասն է համարում իր կապալառուների աշխատանքի՝ շրջակա բնական, սոցիալ-տնտեսական և պատմամշակութային միջավայրերի վրա հնարավոր ազդեցությունների տեսանկյունից միջազգային առաջադեմ չափորոշիչներին համապատասխան իրականացումն ապահովելու պարտավորությունը և կապալառուներին ներկայացնում է համագործակցության նախապայման հանդիսացող հետևյալ պահանջները: