WSP ընկերության հետ Ընկերության համագործակցության շրջանակներում WSP ընկերության կողմից մշակվել է Թափոնների կառավարման պլան (անգլ.) փաստաթուղթը, որում ներկայացված են թափոնների կառավարման գործընթացին ներկայացվող պահանջները, կազմակերպման մեթոդաբանությունը:

WSP ընկերության կողմից մշակվել է նաև Թթվագոյացման ներուժի գնահատում (անգլ.) փաստաթուղթը, որում գնահատված է մակաբացման լցակույտերի և պոչամբարում տեղակայված պոչանքների թթվառաջացման ներուժը, ներկայացված են շրջակա միջավայրի վրա դրա բացասական ազդեցության կանխարգելման միջոցառումներ: